VA-arbete på Bjurbäcksgatan i Emmaboda

Aktuellt: Vattenavstängning på Gjutargatan, måndag den 28/11-22 kl. 08:00-16:00

På grund av ett arbete på vattenledningen den 28 november kl.08:00-16:00 kommer vattnet att stängas av på Gjutargatan i Emmaboda.

Vi ber er att tappa upp vatten i god tid innan avstängningen.

De fastigheter som berörs av avstängningen är följande adresser:

Gjutargatan 1A-1F och 3A-3D

De som berörs av avstängningen har blivit informerade via utskick samt informationslappar i trapphusen.

Efter avstängning kan vattnet bli missfärgat. Detta är normalt och orsakas av arbetet med ledningen. Om du drabbas av missfärgat vatten - spola tills vattnet året är klart och undvik vittvätt de närmaste dagarna. Skulle missfärgningen vara kvar trots spolning så kan Emmaboda Energi kontaktas.

Projektinformation

Vad gör vi?

Under de närmaste veckorna kommer Emmaboda Energi och Miljö AB och vår entreprenör Strands Maskiner AB att gräva upp delar av Bjurbäcksgatan, Gjutargatan i Emmaboda. Detta beror på att ledningarna ska renoveras. Från och med vecka 38 kommer framkomligheten vara begränsad. Vi kommer informera berörda hushåll när det blir aktuellt med vattenavstängning.

Vecka 41-45 kommer en annan entreprenör att utföra relining på ledningsträckan.

Varför gör vi detta?

Att byta ut eller relining av gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem både för enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen, det kan exempelvis orsaka källaröversvämningar. Lika viktigt är det att hindra regn- och dräneringsvatten från att ledas till spillvattenledningarna vilket ineffektiviserar avloppsreningen och ökar risken för källaröversvämningar.

Tidplan

Det är svårt att i förväg ange exakta hålltider. Det beror på att vi under arbetets gång kan stöta på oväntade hinder (väderförhållande, markförhållanden, andra ledningsinstallationer och liknande).Vi uppskattar att arbetet kommer pågå under hösten/vintern.

Om vi behöver nå dig

Under vårt arbete informerar vi berörda hushåll genom information lagd i brevlådan, gällande planerade störningar i vattendistributionen. Korta oplanerade stopp som vi inte hinner informera om, kan inträffa. Missfärgning av vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta brukar försvinna om man spolar en stund i kranen.

Förbered dig vid en planerad vattenavstängning

- Håll kranarna stängda.
- Undvik vittvätt under det närmaste dygnet när vattnet kommit tillbaka (eftersom vattnet kan vara missfärgat).
- Tappa upp vatten på förhand som behövs till matlagning, dryck och toalettbesök.
- För att spola i toaletten, häll ner en hel hink med vatten.

Har du störningstjänslig verksamhet?

Inför vårt VA-arbete i ditt område, ber vi dig som fastighetsägare observera om det finns verksamheter som är extra störningskänsliga. Är du fastighetsägare med hyresgäster, ansvarar du för att informationen om VA-arbetet kommer fram till alla berörda.

Vilket ansvar har du som fastighetsägare?

Fastighetsägaren ansvarar för VA-installationen inom fastigheten. Det innebär bland annat dränering, avledning av dagvatten (som inte får ske till grannfastighet, spillvattensystemet eller gata) samt att servisledningarna inne på tomten är i bra skick. Ytterligare information kring detta kommer längre fram.

Vi gör vårt yttersta för att VA-arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Tack för visad hänsyn.

Projektledare: Lars Svensson 0471-24 97 58