Information om VA-arbeten på Verdavägen

Ledningarna för vatten och avlopp i Verdavägen kommer att bytas ut som ett led i att öka leveranssäkerheten av vatten samt att minska risken för driftsstörningar i form av exempelvis missfärgat vatten och avloppsstopp.

Varför?
Eftersom de vatten- och avloppsledningar som ligger i Verdavägen idag är närmare 60 år gamla finns det en ökad risk för vattenläckor och avloppsstopp. Det finns i dagsläget ingen ledning för att leda bort dagvatten(regnvatten) från gator och tomter, utan dagvattnet går till spillvattenledningen. Därför kommer vi även att komplettera med en tredje ledning som ska leda bort bland annat takvatten och vägvatten till närliggande vattendrag istället för att det belastar reningsverket.

När?
Vi planerar att påbörja arbetet i Mars, och det beräknas pågå i olika etapper under hela 2021.

Hur?
Arbetet kommer att genomföras i två etapper, se karta. Ledningarna som ska bytas ut grävs upp och ersätts med nya. En ny pumpstation anläggs vid korsningen Verdavägen/Industrigatan. Berörda fastigheter kommer ha fungerande vatten och avlopp under grävtiden genom provisoriska ledningar ovan mark.

Påverkan för fastighetsägare:
Under arbetets gång kommer det vara oundvikligt med störningar i trafik och även kortare avbrott i vattenleveransen. Avisering och information om avbrott kommer att ske i god tid innan så att det finns tid för att tappa upp vatten för eget bruk.

De nya ledningarna kommer att kopplas in till era fastigheter på samma ställe som de gamla. Ifall det skulle vara så att kopplingspunkten ligger väldigt nära er tomtgräns kan det innebära det att vi måste gå in och gräva en liten bit på er fastighet. Vi kommer givetvis att göra iordning efter oss. Allt detta sker i samråd med dig som fastighetsägare och vi kommer göra vårt bästa för att ni lätt ska kunna ta er in och ut från er fastighet när grävarbetena pågår.

Tryck på bilden för att förstora den!

Tips till er fastighetsägare!
Precis som våra ledningar ute i gatan är de flesta av era servisledningar(ledningarna inne på er tomt) upp emot 60 år gamla. För att undvika framtida problem för er rekommenderar vi er som inte har bytt de privata ledningarna att göra det snarast. Vår entreprenör Strands maskiner som kommer att vara på plats lämnar gärna en offert på jobbet. Ni kan givetvis använda er av den gräventreprenör ni önskar.

Ni fastighetsägare som har era stuprör(takvatten) samt dräneringar kopplade till spillvattenledningen kommer att behöva koppla om inne på er fastighet så att takvattnet och dränvatten leds till den nya dagvattenledningen, detta görs enklast när ni byter era servisledningar.

Information:
Kontaktperson vid frågor är vår projektledare Mats Fridlund, tfn: 010-722 74 82, epost: mats.fridlund@wsp.com