Information om borrning av ny brunn i Långasjö samhälle

Emmaboda Energi är huvudman för de kommunala vattentjänsterna i Emmaboda kommun. En del i detta arbete handlar om att se till att det finns långsiktig försörjning av dricksvatten. I Långasjö samhälle bygger försörjningen av dricksvatten idag på grundvatten från underliggande berg. Det finns två befintliga borrade brunnar men deras kapacitet är inte tillräckligt god för att klara den framtida försörjningen på ett säkert sätt. Klimatförändringarna riskerar också att ytterligare påverka de befintliga brunnarna negativt.

För att förstärka vattenförsörjningen ska vi därför undersöka grundvattenförekomsten i berget norr om Långasjö tätort. Det gör vi genom att anlägga en ny bergborrad brunn och sedan göra provpumpning i den. I samband med provpumpningarna kontrollerar vi grundvattennivåerna i samhället genom att läsa av nivåerna i befintliga brunnar. Undersökningarna kommer att påbörjas under januari 2022 och pågå under cirka ett år. Om undersökningarna visar att ett kontinuerligt grundvattenuttag är möjligt kommer den nya brunnen att förbättra Långasjös vattenförsörjning avsevärt.
Vid undersökningarna kan enskilda fastighetsägare komma att kontaktas avseende möjligheter för avläsning av grundvattennivåer i deras brunnar så att vi får ett så bra faktaunderlag som möjligt.
Borrning av den nya brunnen inleds under vecka 4, 2022. Brunnens placering visas i kartan nedan.

Placering ny bergborra Långasjö

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår projektledare Anna Palm på 0471-249757 eller via e-post anna.palm@emmaboda.se

Vänliga hälsningar
Marie Nilsson, VA-chef Emmaboda Energi