Ordlista

För att förenkla för dig som kund har det tagits fram en ordlista som tar upp de vanligaste och viktigaste fackuttrycken, och förklarar vad dom innebär på ett enklare sätt.

 • Andelsel – Det är en avtalsform där du köper andelar i en produktionsanläggning.
 • Anläggnings-id – Den individuella koden för din elanläggning. Den är till för att veta vilken anläggning som tillhör dig.
 • Anslutningsavgift – En anslutningsavgift betalar man för utrymmet i ett elnät. Vid en nyanslutning av lågspänningsabonnemang debiteras en anslutningsavgift.
 • Anvisat elhandelsföretag – Elhandelsföretaget som säljer el din el om du inte aktivt går in och väljer företag själv.
 • Effektavgift – En effekttariff som innehåller prisuppgifter upplyser kunderna om hur deras beteende påverkar framtida behov. Effektavgiften ska med lång sikt se till att elnätet används mer effektivt.
 • Effektbrist – Om behovet av el är större än den mängd el som kan produceras för tillfället.
 • Effekt vs energi – Effekt är mängden energi som ett föremål använder. Det mäts i form av watt. Energi är summan av effekt och tid. Effekten berättar hur mycket energi ett föremål behöver.
 • Elcertifikat – Ett stöd för att gynna elproduktionen för förnybar el. Producerar du egen el kan du få ett certifikat för den förnybara el du själv producerar och säljer.
 • Elhandel – Elhandel är den elen som du använder dig av när du tänder en lampa hemma eller laddar telefonen.
 • Elmarknad – Den marknaden som är till för den handel som rör el. På marknaden enas köpare och säljare om priserna.
 • Elmätare – Med hjälp av en elmätare mäter man den förbrukade samt producerade elen som redovisas kilowattimmar.
 • Elnät – Elnät är elledningarna som överför elen hela vägen till din fastighet. Det som man betalar för överföringen av el kallas för Elnätsavgift.
 • Elnätsbolag – Elnätsbolaget är de som äger ledningarna som elen transporteras i.
 • Elområde – Sverige är indelat i olika områden för elförbrukning och produktion. 2011 delades Sverige in i fyra områden. Priset på el kan variera i de fyra olika elområden som finns.
 • Elöverföring – Förflyttningen av el genom elnätet.
 • Elöverföringsavgift – Den rörliga summan av elnätsavgiften. Avgiften baseras på hur mycket energi du använder.
 • Energianvändning – Eller med andra ord energiförbrukning är den mängd energi som förbrukas.
 • Energiskatt – I Sverige skattar man på all elektisk kraft som förbrukas i Sverige.
 • Energisystem – Ett energisystem är ett begrepp för ordet energicykel. I ett energisystem ingår produktion, distribution och användning av energi.
 • Förnybar energi – Energikällor som är förnybara är energikällor som förnya sig själv och inte kan ta slut. Ett exempel på detta är sol, vind och vatten.
 • Kilowatt (kW) – En enhet för effekt som används i större volymer, precis som med gram eller kilogram. 1000 W är lika med 1 kW.
 • Kilowattimme (kWh) – En enhet för energi i tid. Det är mängden energi som du förbrukar under en viss tidperiod. Tiden mäts i timmar (h). KWh är den vanligaste enheten på din elfaktura – mängden energi som ett hushåll gjort av med under en viss period. 1000 kW är lika med 1 kWh.
 • Microproducenter / elproducent – En microproducent är någon som privat producerar el på sin egendom och sedan säljer överskottet som inte används.
 • Nord Pool – Börsmarknaden för el i Norden. Elproducenter och leverantörer diskuterar om vad elen är värd just nu. De priserna som finns på marknaden är de som styr vad kunderna betalar för.
 • Nätförlust / Överföringsförluster – När elen förs igenom elnätet värms ledningarna och transformatorerna upp och den värmen som uppstår blir en förlust.
 • Nätnytta – Att man avlastar elnätet vid egen producering av el. Att den elen du säljer på elnätet kommer att gå till dina grannar.
 • Premiärenergifaktor – Primärenergi är den energin som kommer från naturen det vill säga, sol, vatten, vind, kol och olja. Primärenergifaktorn är hur effektivt premiärenergin används innan energin kommer fram. Till exempel elen som ser till att du kan ladda telefonen.
 • Självförsörjande – Om du producerar din egen el och de du har producerat räcker till din egen förbrukning utan att du behöver köpa el räknas du som självförsörjande.
 • Spotpris – Det aktuella priset på el som bestäms genom utbud och efterfrågan på marknaden vid en given tidpunkt. Det är det pris som elbolag betalar för att köpa in elen, och fungerar som en riktpris för vad konsumenter kan förvänta sig att betala för elen. Spotpriset är dynamiskt och kan variera från timme till timme och dag till dag beroende på faktorer som produktionsnivå, efterfrågan, väder och tillgänglighet.
 • Säkring – En säkring är en anordning i det egna hemmet som är till för att förhindra överbelastning som i sin tur kan resultera i överhettning eller brand. Man kan också kalla en säkring för propp.
 • Termografering – Genom termografering kan du hitta läckor eller bristande isolering som kan leda till fuktskador eller dylikt. Med hjälp av termografering kan man upptäcka problem i tid.
 • Transformator – Ett elektroniskt element som omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer.
 • Watt (W) – En enhet för effekt som beskriver hur mycket energi som används för att utföra ett visst arbete. En TV kan till exempel ha en effekt på 100 W.
 • Överskottsel – När du som producerar egen el och de blir mer el än vad du själv använder blir det överskottsel. Detta kan du senare sälja vidare.