Vatten och avlopp

Emmaboda Energi är huvudman för de kommunala vattentjänsterna - vatten och avlopp - i Emmaboda kommun.

Vatten och avlopp brukar förkortas VA. VA-verksamheten styrs till stor del av Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Den som bor inom ett verksamhetsområde har möjlighet - och oftast skyldighet - att ansluta sig till kommunalt vatten och/eller avlopp. Det finns en lag (Lag om allmänna vattentjänster) som reglerar var verksamhetsområden ska skapas och det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka fastigheter som ska ingå i områdena. Lagen är till för att skydda människors hälsa och miljön.

VA-verksamheten finansieras av de taxor som användarna betalar och normalt används inga skattemedel för detta. Det betyder att du som inte har kommunalt vatten och avlopp inte heller betalar något för detta via din kommunalskatt.