Vid översvämningar

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Det första man bör göra efter man har fått kontroll på situationen är att kontakta sitt försäkringsbolag.

Emmaboda Energi & Miljö AB lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. I listan nedanför finns information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning.

Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Översvämning av källare

Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av översvämning drabbar främst fastigheter som är anslutna till kombinerat avloppssystem, d v s där spillvatten och dagvatten avleds i samma ledning i gatan. Emmaboda Energi & Miljö AB kan hjälpa dig med uppgift om vilken typ av avloppssystem som finns i gatan.

I bygglov för äldre fastigheter med källare fanns i regel krav på installation av skyddsanordning för att hindra vatten från gatuledningen att tränga in i fastigheten. Det är fastighetsägarens ansvar att dessa skyddsanordningar underhålls.

 • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem
 • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
 • Installera pump för avloppsvattnet från källarplanet
 • Om kommunen byggt duplikatsystem i gatan, dvs spillvatten och dagvatten i separata ledningar, ska fastighetsägaren snarast se till att även de privata ledningarna separeras

I vissa fall kan vatten även under torrväder tränga in i en fastighets källare. Orsaken är då att det är stopp i avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas på de privata ledningarna inne på fastigheten eller på kommunens ledningar ute i gatan. Gränsen mellan fastighetens och kommunens ledningar
ligger i den så kallade förbindelsepunkten som är belägen strax utanför tomtgränsen. Avloppsstopp kan orsakas av:

 • att ledningen är skadad, till exempel på grund av sättningar
 • att något större föremål fastnat i ledningen
 • att trädrötter växt in genom rörskarvar
 • att fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt för restauranger)

Genom att lyfta på locket på den servisbrunn som normalt finns i förbindelsepunkten kan man avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på den kommunala ledningen, se figuren nedan

Vatten i servisbrunnen är det stopp i kommunala ledningen

Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på den kommunala ledningen

Inget vatten i servisbrunnen är stoppet på din ledning

Om det INTE står vatten i servisbrunnen finns stoppet på din ledningen

Exempel på skyddsåtgärder

 • Spola avloppsservisen ren från avlagringar m.m.
 • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen
 • Renovera eller lägg om servisledningar som är i dåligt skick
 • Installera fettavskiljare eller förbättra skötseln av befintlig avskiljare
 • Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp i servisen

Vatten tränger igenom källarvägg eller källargolv

Dräneringsledningar ihopkopplade med dagvattenledningar

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till den dagvattenförande ledningen i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Vid nybyggnad av hus med källare tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till kommunens dagvattenförande ledning. Idag krävs pumpning av dräneringsvattnet. Detta är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.

Att vatten tränger in genom källargolv och källarväggar kan ibland bero på att fastighetens dräneringssystem inte förmår att leda bort grund- och dräneringsvatten tillräckligt snabbt. Orsaken till detta kan antingen vara att tillströmningen av grundvatten från omgivande markområden är ovanligt stor eller att dräneringssystemet är bristfälligt.

Exempel på det senare är:

 • att dräneringsrören är skadade eller lutar åt fel håll
 • att dräneringsrören är igensatta av trädrötter eller järnutfällningar
 • att dräneringsrören är igensatta av sand
 • att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet är helt eller delvis fylld med slam
Trasig dräningsledning

Av erfarenhet vet man att dräneringssystem försämras med tiden. Det är inte onormalt att de måste förnyas efter 20-50 år. Dåligt fungerande stuprör och mark som lutar in mot huset är andra orsaker till fuktproblem i källare. Problem med stuprör uppkommer oftast när äldre stuprör av järn rostar sönder invid källarväggen.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Lägg om dräneringsledningarna
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden
 • Åtgärda eventuella rotproblem. Ta bort träd som står i närheten av dräneringsledningar
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt

Vatten tränger in genom källarfönster, garageport eller andra öppningar

Regnvatten in i källargarage

Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor, etc. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.

När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatter, se bild nedan.

Dagvatten in i källargarage


Exempel på skyddsåtgärder

 • Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart.
 • Sätt tak över källartrappa.
 • Fyll igen garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är stor för att regnvatten samlas.
 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Koppla bort spygatter från dagvattensystemet. Detta kan göras genom att vattnet pumpas till markytan eller leds till en stenkista.

Läckande vatteninstallationer

Vattenläcka i en vattenkoppling

En översvämning kan orsakas av att vatten strömmar ut från en läckande vatteninstallation. Det kan till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som går sönder.

Exempel på skyddsåtgärder

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid. Se i god tid till att ventilerna fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på t ex tvättmaskin och diskmaskin. Ventilerna ska vara stängda när maskinerna inte används.