Slamtömning

För att säkerställa att enskilda avloppsanläggningar i kommunen har en god funktion är det obligatoriskt att tömma anläggningen på slam regelbundet. Slamtömningarna ska utföras av vår entreprenör.

  • Vid permanentboende ska tömning ske minst 1 gång per år
  • Vid fritidsboende ska tömning ske minst vartannat år
  • Vid BDT-avlopp (Bad, disk och tvättvatten) minst vart 4:e år

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är som sagt obligatoriskt och i Emmaboda kommun ansvarar Emmaboda Energi för detta. Tömningen utförs av den entreprenör som vi har avtal med.

Tömning av slambrunnar i Emmaboda kommun får endast utföras av denna entreprenör eftersom slam från enskilda avloppsanläggningar är ett avfall som är kommunens ansvar. 

Tömning vid abonnemang sker under Maj eller perioden September – November beroende på var fastigheten ligger. Behöver du tömma oftare kan du beställa extra slamtömning.

Anledningen till att tömning ska ske regelbundet är att det finns en risk att brunnen blir överfylld, ledningar sätts igen, infiltrationen förstörs och slamkakan kan bli för hård för att tömma, vilket kan fördyra tömningen.

Brunnarna töms inte med avvattningsfordon det vill säga brunnen återfylls inte. Om brunnen behöver återfyllas enligt leverantörens instruktioner ansvarar fastighetsägaren för detta efter tömning.

Har du inget abonnemang för tömning eller några frågor kontakta vår kundtjänst

För att anlägga en ny anläggning måste du ansöka om tillstånd och om du ska ändra på den befintliga anläggningen krävs en anmälan. Kontakta tekniska kontorets Bygg- och miljöenhet om du har några frågor angående detta. Mer information finns på Emmaboda kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlängt tömningsintervall kan erhållas om fastigheten är obebodd och om inga övernattningar sker. Kontakta då Bygg- och miljöenheten för ytterligare information.