Grundvatten

Vi använder grundvatten - både naturligt och konstgjort

Den kommunala vattenförsörjningen i Emmaboda kommun är beroende av grundvattnets nivåer. Grundvattnet fylls på då vatten från markytan sakta tränger ner i marken och samtidigt renas av jordlagren. Detta sker inte likadant under hela året utan främst från senhösten fram till våren. Under vår, sommar och den tidiga hösten tar växtligheten hand om vattnet på ytan varför i princip inget grundvatten fylls på. I Emmaboda visar mätningar av grundvattennivåerna att de ökar från mitten av oktober till mitten av april och däremellan sjunker de. Förutom att växtligheten tar hand om en stor del av vattnet så sker också stor avdunstning under den varmare delen av året.

Det finns olika slags grundvattenförekomster, mindre, ofta mer ytliga och större och ofta djupare liggande.

En grävd brunn ligger i en ytlig grundvattenförekomst och har närmare till markytan. Den påverkas lättare, både av torka och av tillförsel av vatten från nederbörd. På sommaren, när växtligheten tar hand om det mesta vattnet, behövs ändå ofta större regnmängder för att höja nivåerna.

En djupborrad brunn hämtar djupare liggande grundvatten. Detta vatten påverkas mindre av förändringar vid markytan och nederbörd som faller tar längre tid att tränga ner.

Intensiva regn påverkar främst mindre och mer ytligt liggande vattenreservoarer. I större grundvattenreservoarer och djupare brunnar tar det lång tid för ytvattnet att nå ner och därför märks inte någon omedelbar skillnad i nivåer utan nivåerna sjunker på sommaren och börjar inte öka förrän sent på hösten då växternas aktivitet avtagit.

Vattenverket i Emmaboda som även försörjer Lindås och Broakulla/Johansfors tar sitt råvatten från grundvattenbrunnar där vi genom infiltration av vatten från Lyckebyån förstärker grundvattenbildningen. Uppskattningsvis hälften av vattnet som levereras ut som dricksvatten kommer från naturligt grundvatten och hälften kommer från åvatten som infiltreras och blir till konstgjort grundvatten.

Vattenverken i Långasjö, Vissefjärda och Boda försörjs från borrade brunnar och vattenverket i Eriksmåla som också försörjer Algutsboda tar vatten från åsen i Eriksmåla.

Klimatförändringarna väntas medföra en ökad risk för extremväder, med längre torrperioder och häftigare regn när det väl regnar. Sydöstra Sverige är ett av de få områden i Sverige där den totala årsmedelnederbörden förväntas minska varför risken för problem med vattenbrist under sommaren på sikt ökar mer än i andra delar av landet.

Om du vill veta mer kan du läsa om grundvatten på hemsidan för Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det bland annat finns information om aktuella grundvattennivåer.