Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Bestämmelserna avser främst förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden.

Lagen innehåller ett skydd för konsumenter mot avbrott i distributionen av fjärrvärme och den behandlar även bestämmelser av offentligrättslig karaktär. Bland annat ska fjärrvärmeföretag lämna uppgifter om drift- och affärsförhållanden i verksamheten.

Lagen innebär också en skyldighet för fjärrvärmeföretaget att förhandla med en enskild fjärrvärmekund, som begärt förhandling, om vissa avtalsvillkor för fjärrvärme. Begäran om förhandling ska skriftligen skickas till Emmaboda Energi och Miljö AB senast tre veckor efter att du har mottagit information om ensidig avtalsförändring. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Information om förhandling, medling och uppsägning återfinns främst i paragraferna 7-26, fjärrvärmelagen.

Emmaboda Energi och Miljö AB:s kontaktperson vad gäller eventuell förhandling och medling se under Kontakt

Läs mer om  fjärrvärmelagen på  Energiföretagen Länk till annan webbplats. och Energimarknadsinspektionen Länk till annan webbplats..