Spännande miljöprojekt för Lyckebyån

Ett spännande samarbetsprojekt pågår i Vissefjärda. Renat avloppsvatten kan säkra vattenbehovet för Emmaboda Golfklubb och samtidigt minska övergödningen i Lyckebyån.

Under oktober påbörjades arbetet med att utöka dammarna på golfbanan i Vissefjärda och att lägga nya ledningar från avloppsreningsverket.

Projektet innebär att det renade avloppsvattnet från Vissefjärda
avloppsreningsverk kommer att användas som bevattning av golfbanan. Genom olika
reningsprocesser kommer avloppsvattnet behandlas så att det inte innebär några
risker för golfbanans besökare.

Detta är ett projekt som helt klart ligger rätt i tiden med klimatfrågan och den vattenbrist vi har haft de senaste åren men också eftersom vattenkvaliteten i Lyckebyån förbättras.

Projektet är ett pilotprojekt som förhoppningsvis kan leda till att fler aktörer kan använda renat avloppsvatten till bevattning eller till andra ändamål innan det släpps ut i vattendrag.

Medaktörerna är Emmaboda Golfklubb, Emmaboda Energi och Svenska
Golfförbundet. Projektet medfinansieras genom statligt stöd till lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län. Ett flertal
tillstånd har beviljats för att kunna genomföra projektet. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att de gärna ser att Emmaboda kommun kommer med fler spännande projekt i framtiden som kan minska övergödningen.