Slamtömning i Emmaboda kommun, södra delen

Den årliga tömningsperioden för södra delen av kommunen börjar 1 september 2022.

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall och ska samlas in genom kommunens försorg. I Emmaboda är det Emmaboda Energi och Miljö AB med entreprenören Novra24 (tidigare Malmbergs Miljöhantering AB) som svara för tömning.

Sätt gärna upp en markeringsflagga vid slambrunnen så blir den lättare att hitta vid tömningen.

Om du saknar abonnemang för slamtömning eller om du har en nyanlagd slambrunn som inte ska tömmas denna perioden ska du kontakta Kundtjänst 0471-24 97 50.

Som bekräftelse att Er slambrunn är tömd kommer entreprenören markera detta genom utsättning av träpinne, se bild nedan. Här framgår tömningsdatum, klockslag samt signatur av chauffören som tömt Er brunn.

Bekräftelse att slambrunn är tömd.