Vi hushållar med vattnet i Lyckebyån

Vi använder modern teknik för att bättre kunna övervaka nivåerna i Lyckebyån, vår största vattentäkt.

År 2020 drev vi ett projekt med finansiellt stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län där målet var att kunna övervaka nivåerna i Lyckebyån på ett effektivt sätt.

Lyckebyåns vatten används för att producera dricksvatten i Emmabodas största vattenverk. Det finns olika dammar som tillsammans reglerar vattenflödena och vissa av dammarna regleras av kommunen och energibolaget. Om man känner till vattennivåerna kan man planera vattenproduktionen och regleringen av dammarna. Tidigare var man tvungen att helt enkelt åka runt längs ån om man ville se hur mycket vatten som det fanns för tillfället.

Med hjälp av batteridrivna sensorer med lång drifttid som mäter nivåerna och ett speciellt radionät för att överföra mätdata kunde vi bygga ett mätsystem utan att dra några ledningar. Mätdata samlas upp och kan avläsas i ett datasystem. Där samlas också mätvärdena för att ligga till grund för statistik över dammarnas nivåer över tid.

Det uppbyggda systemet har resulterat i en mycket bättre bild av Lyckebyåns flöden än vad som var fallet när nivåerna måste läsas av manuellt. Dessutom minskar vi miljöbelastningen genom att vi undviker resorna för att läsa av nivåerna.

Systemet med informationsöverföring via radionätet (IoT, internet of things) har efter det ursprungliga projektet även använts till autoatisk avläsning av badtemperaturer vid kommunens badplatser och för att kunna övervaka snödjup för att styra kommunens snöröjning.

Om du vill se hur vi använder systemet i Lyckebyån kan du titta på en film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som Länstyrelsen i Kalmar har producerat.