VA-arbete på del av Glasbruksvägen, Åfors

Aktuellt: Vi på Emmaboda Energi kommer att utföra VA-arbeten i Glasbruksvägen i Åfors under perioden maj till december. Vi förnyar VA-ledningarna samt förstärker el och fibernät.

Varför gör vi detta?

 Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem både för enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen, det kan exempelvis orsaka källaröversvämningar.

Lika viktigt är det att hindra regn- och dräneringsvatten från att ledas till spillvattenledningarna vilket ineffektiviserar avloppsreningen och ökar risken för källaröversvämningar.

Flera fastigheter kommer att få nya anslutningspunkter i Mellangatan och berörs då även av grävarbeten inne på sina trädgårdar.

Tidplan

Det är svårt att i förväg ange exakta hålltider. Det beror på att vi under arbetets gång kan stöta på oväntade hinder. Vi uppskattar att arbetet kommer pågå under perioden maj till december.

Om vi behöver nå dig

Under vårt arbete informerar vi berörda hushåll genom information lagd i brevlådan, gällande planerade störningar i vattendistributionen. Korta oplanerade stopp som vi inte hinner informera om, kan inträffa. Missfärgning av vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta brukar försvinna om man spolar en stund i kranen.

Förbered dig vid en planerad vattenavstängning

- Håll kranarna stängda.
- Undvik vittvätt under det närmaste dygnet när vattnet kommit tillbaka (eftersom vattnet kan vara missfärgat).
- Tappa upp vatten på förhand som behövs till matlagning och dryck.
- För att spola i toaletten, häll ner en hel hink med vatten.

Har du störningstjänslig verksamhet?

Inför vårt VA-arbete i ditt område, ber vi dig som fastighetsägare observera om det finns verksamheter som är extra störningskänsliga. Är du fastighetsägare med hyresgäster, ansvarar du för att informationen om VA-arbetet kommer fram till alla berörda.

Vilket ansvar har du som fastighetsägare?

Fastighetsägaren ansvarar för VA-installationen inom fastigheten. Det innebär bland annat dränering, avledning av dagvatten (som inte får ske till grannfastighet, spillvattensystemet eller gata) samt att servisledningarna inne på tomten är i bra skick. Ytterligare information kring detta kommer längre fram.


Vi gör vårt yttersta för att VA-arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Tack för visad hänsyn.


Projektledare Åsa Blixte, Vatten och samhällsteknik 0480-615 05

Entreprenör Rydbergs Åkeri, Anders Rydberg 070-568 2370

Beställare Emmaboda Energi, Sara Uhr 010-353 1764