Skyddsåtgärder mot källaröversvämningar

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del man kan göra för att minska riskerna. Detta gäller både fastighetsägare och kommunen.

Inträngande trädrötter

Trädrötter växer in i ledning

Att rensa en ledning från trädrötter som trängt in genom rörskarvar ger bara ett kortsiktigt skydd mot stopp i avloppsledningar. Efter en rotskärning kommer rötterna igen med förnyad styrka. Rotskärningen måste därför upprepas med 2-3 års mellanrum. Den bästa lösningen för att undvika återkommande rotproblem är att ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar. Man bör inte placera nya träd nära avloppsledningar.

Träd med speciellt aggressiva rötter såsom pil, poppel och platan bör helt undvikas.

Använd inte avloppet som sopnedkast

Person slänger skräp i avloppet

Avloppsstopp beror ofta på att man spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja m.m. Man ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester m m som kan störa processerna i avloppsreningsverken.

Förebyggande åtgärder

 • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
 • Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När fettet har stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.

Manuellt avstängningsbar golvbrunn

Avstängningsbar brunn

En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när man släpper ut vatten. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar:

 • Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl.
 • Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
 • Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.

Nackdelar:

 • Brunnen måste manövreras manuellt.
 • Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor.

Självstängande golvbrunn

Självstängande brunn

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter endast vattenströmning i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar:

 • Brunnen är automatisk.
 • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
 • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning.

Nackdelar:

 • Brunnen är inte lika trycksäker som en manuellt avstängningsbar golvbrunn.

Backventil på avloppsledning

Backventil

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Se till att inga andra avloppsenheter än de som kommer från källarplanet finns uppströms backventilen. Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar:

 • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Backventilen kan vid behov hållas stängd, t ex vid längre tids bortavaro.

Nackdelar:

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
 • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
 • Installation av en backventil kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem.
 • Avloppsenheter uppströms backventilen är blockerade då ventilen är stängd. Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort.

 

Pumpning av spillvatten

Pumpning av spillvatten från källarplan

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet från källarplanet. Detta gäller för hus med källare inom områden med kombinerat avloppssystem. Vid pumpningen lyfts spillvattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till de kommunala ledningarna i gatan. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.

Fördelar:

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika källaröversvämning.

Nackdelar:

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.
 • Vid strömavbrott leds avloppsvatten från källarplanet inte bort.

Pumpning av dräneringsvatten

Pumpning av dräneringsvatten

Pumpning av dräneringsvatten
Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.

Fördelar:
 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.
Nackdelar:
 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.