Ansvar och skadeutredning

Fastighetsägaren och kommunen har båda ansvar för att förhindra uppkomst av källaröversvämningar.

Ansvarsfördelning

Personer som är överens

Emmaboda Energi & Miljö AB ansvar:

 • Kommunens ledningar ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
 • Kommunens ledningar ska vara väl underhållna. T ex ska avloppsledningarna vara fria från trädrötter och andra föremål som kan reducera kapaciteten.
 • Emmaboda Energi & Miljö AB ska vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till duplikatsystem informera berörda fastighetsägare.

Fastighetsägarnas ansvar:

 • Fastighetens va-system ska vara väl underhållet. Inte minst gäller detta anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
 • Alla förändringar av fastighetens va-system ska godkännas av Emmaboda Energi & Miljö AB .
 • Separera avloppssystemet inom fastigheten då kommunen anlagt ett duplikatsystem i gatan.
 • Informera hyresgäster om lämpligt utnyttjande av källaren.

Skadeutredning

Person letar skadeorsak

För varje inrapporterad källaröversvämning som leder till skadekrav gör Emmaboda Energi & Miljö AB en skadeutredning. Avsikten med denna är dels att ta reda på orsakerna till översvämningen, dels att klara ut om fastighetsägaren och Emmaboda Energi & Miljö AB fullgjort sina respektive skyldigheter att förhindra översvämning. Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan skadeutredningen innefatta ett eller flera av följande moment:

 • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens va-system.
 • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid översvämningstillfället.
 • Besiktning på platsen.
 • Invändig inspektion av misstänkta ledningar med hjälp av TV-kamera.
 • Datorberäkning av avloppssystemets kapacitet.
 • Bedömning av om ledningssystemet klarar dimensionerande regn.

Skadan ska först anmälas av fastighetsägaren till sitt försäkringsbolag som gör en skadevärdering.

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från Emmaboda Energi & Miljö AB för inträffade skador måste en skriftlig begäran om detta lämnas till Emmaboda Energi & Miljö AB. Denna ska innehålla en noggrann specifikation av nedlagda kostnader (kopior på fakturor).

Bedömningsgrunder för ersättning av skada

Lagbok

Emmaboda Energi & Miljö AB bedömningsgrunder för ersättning av skada
Om skada inträffar på grund av att kommunens va-anläggning inte uppfyller skäliga anspråk på säkerhet har Emmaboda Energi & Miljö AB enligt va-lagen ett särskilt ansvar mot abonnenten (vanligen fastighetsägaren). För andra än abonnenter, t ex hyresgäster, gäller vanliga skadeståndsregler. Enligt dessa måste den drabbade bevisa att skadan inträffat på grund av vårdslöshet från Emmaboda Energi & Miljö AB sida. De krav på ersättning för skador i samband med källaröversvämning som kommer in till Emmaboda Energi & Miljö AB bedöms enligt följande huvudregler:

 • Emmaboda Energi & Miljö AB betalar inte ut någon ersättning för översvämningsskador om Emmaboda Energi & Miljö AB byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem och fastigheten efter uppmaning från Emmaboda Energi & Miljö AB inte separerat sitt avlopp. Den som är osäker på om tidigare fastighetsägare följt Emmaboda Energi & Miljö AB uppmaning i detta avseende bör kontakta Emmaboda Energi & Miljö AB.
 • Emmaboda Energi & Miljö AB betalar normalt inte ut någon ersättning om skada orsakats av marköversvämning.
 • Yrkad ersättning reduceras normalt med 50% om ritningarna över fastighetens va-system visar att översvämningsskydd ska finnas och dessa genom bristande skötsel inte fungerat. Motsvarande gäller även om andra felaktigheter i fastighetens va-system bidragit till skadan.

Försäkringsbolagens bedömningsgrunder för ersättning av skada

Vattenskadad TV

Det går inte att generellt säga vad försäkringen täcker vid översvämningsskador. Försäkringsbolagen har nämligen olika villkor. Här ska mycket kortfattat redogöras för de vanligaste försäkringsvillkoren.

Skador på byggnad och lös egendom som orsakats av att vatten strömmat ut från en trasig vatteninstallation i byggnaden brukar normalt ersättas av försäkringsbolaget. Vid källaröversvämning orsakad av regn eller snösmältning utgår i allmänhet inte någon ersättning om skadorna inträffat vid normala förhållanden.

De flesta försäkringsbolag brukar däremot ersätta skador som uppkommit i samband med extrem väderlek. Detta gäller både då vatten tränger in i källaren genom avloppssystemet och då vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden. Med extrem väderlek avser bolagen i allmänhet skyfall som har en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn. Skador i samband med extrem väderlek har ofta högre självrisk än övriga vattenskador.

 • Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för just din försäkring.
 • Om du finner att din försäkring är otillräcklig så undersök möjligheten att teckna en tilläggsförsäkring.