Vanliga frågor om slamtömning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om slamtömning och slambrunnar.

Hur vet jag att min slambrunn är full och hur ofta den ska tömmas?

En slamavskiljare som vi oftast kallar slambrunn eller enskilt avlopp är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sig slam som är tyngre. Att mäta slammets tjocklek är svårt och därför ska brunnar tömmas med jämna intervaller. För permanentboende ska brunnen normalt tömmas varje år och för fritidsboende kan man vänta till vartannat år. Kontakta vår kundtjänst för slamabonnemang.

Som fastighetsägare är du ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar och du ska regelbundet titta till din brunn. Kontrollera så att inte slam från brunnen riskerar att komma ut och täppa till spridningsrören.

Hur töms slambrunnen?

Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Emmaboda kommun ansvarar Emmaboda Energi för. Emmaboda Energi anlitar en entreprenör som sköter tömningen. Vid tömning töms hela brunnen. Återfyllning sker inte. Slammet körs till Emmaboda avloppsreningsverk för behandling.

Kan jag låta någon annan tömma slambrunnen?

Nej. Slam är ett kommunalt avfall och ska precis som avfallskärlen tömmas av den entreprenör som Emmaboda Energi har skrivit avtal med. Andra entreprenörer får inte tömma avfallet inklusive slambrunnar i Emmaboda kommun.

Kan jag inte tömma min brunn själv?

Inte utan att ansöka om att själv ta hand om det. Det ska finnas särskilda skäl och det egna omhändertagandet ska ske utan risk för människors hälsa och miljö. Vid frågor kontakta Bygg- och miljöenheten på Emmaboda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jag använder inte huset och har inget behov av slamtömning. Måste jag tömma slambrunnen?

Om fastigheten är helt obebodd finns det möjlighet till att söka uppehåll från tömning av avfall och slamtömning. Vissa skäl finns för att få uppehåll. Kontakta kommunens Bygg- och miljöenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

När kommer slambilen och tömmer om jag har ett slamtömningsabonnemang?

Tömning vid abonnemang sker under maj och perioden september-november beroende på var fastigheten finns i kommunen.

Måste man ha ett slamtömningsabonnemang?

Tömning bör ske årligen annars finns det risk att brunnen blir för full, ledningar sätts igen, infiltrationen förstörs och slamkakan kan bli för hård för att tömmas, vilket kan fördyra tömningen. Det är många slambrunnar som ska tömmas och för att kunna göra tömningarna så miljö- och kostnadseffktiva som möjligt tömmer man by för by. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastigheter. Enskilda beställda tömningar är dyrare än abonnemangstömningar. Kontakta kundtjänst om du vill beställa ett abonnemang.

Hur tecknar jag ett abonnmang för slamtömning?

Kontakta vår kundtjänst

Det är vatten kvar i slambrunnen efter tömning. Har brunnen inte tömts?

Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar så blir den fylld med avloppsvatten men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland att vatten rinner från infiltrationen tillbaks in i brunnen. Brunnarna töms inte med avvattningsfordon det vill säga brunnen återfylls inte av slambilen. Om brunnen behöver återfyllas enligt leverantörens instruktioner ansvarar fastighetsägaren för detta efter tömning. Mer information finns på Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har fått ett meddelande om för tungt lock. Hur kan ett lock se ut?

Brunnslocket bör av arbetsmiljöskäl vara av lätt material exempelvis plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person. De ska inte väga mer än 10 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 30 kg accepteras. Då ska locket vara försett med någon form av handtag. Locket ska av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket. Detta är fastighetsägarens ansvar. Det finns möjlighet att lämna sitt telefonnummer för att kunna bli kontaktad innan tömning ska ske för att själv se till att locket är öppnat innan slambilen kommer.

Min slambrunn ligger på ett större avstånd än 15 m från fordonets uppställningsplats. Det har aldrig varit några problem innan. Måste jag flytta brunnen?

Vi arbetar hela tiden för att chaufförerna ska få en bättre arbetsmiljö. Slangen är väldigt tung och de tömmer flera brunnar varje dag. Därför ska man underlätta tömningen. När det blir dags för att göra om brunnen är det viktigt att man försöker minska avståndet.

Jag behöver nog kontrollera min avloppsanläggning? Hur gör jag?

Det är viktigt att din avloppsanläggning inte belastar miljö i onödan. Vi har alla ett ansvar att förhindra förorening av sjöar, vattendrag och grundvatten. Mer information och checklista för kontroll av enskilt avlopp finns på Emmaboda kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar.

Hur gör jag om jag ska göra om min avloppsanläggning?

Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för avloppsanläggningen och att den fungerar.

Vid ny- eller ombyggnation ska Emmaboda kommuns Bygg- och miljöenhet kontaktas. Du hittar mer information på Emmaboda kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.