Kommande VA-projekt Ringvägen, Vissefjärda

Aktuellt: Måndag 8 juli (obs nytt datum) kommer Rökinventering att utföras på Ringvägen i Vissefjärda. Rökinventering är en utredning som görs för att utreda hur fastigheternas dagvatten avleds. Entreprenör Svapipe utför detta arbete på uppdrag av Emmaboda Energi.

Varför gör vi detta?

Rökinventeringen är en del av utredningen inför kommande förnyelsearbete. Under hösten kommer förnyelse av vatten och avloppsledningar att påbörjas. Att byta ut gamla vattenledningar är nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna går sönder. Läckage kan skapa problem både för enskilda fastighetsägare och för de gemensamma systemen, det kan exempelvis orsaka källaröversvämningar. Lika viktigt är det att hindra regn- och dräneringsvatten från att ledas till spillvattenledningarna vilket ineffektiviserar avloppsreningen och ökar risken för källaröversvämningar.

Tidplan

Med start hösten 2024 kommer VA-ledningsnätet att förnyas på del av Ringvägen i Vissefjärda.

Rökinventering vecka 24-25 , 198 kB, öppnas i nytt fönster.