Integritetspolicy

 

Vi värnar din integritet och dina personuppgifter. 


Lagliga grunder för registrering

För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt krävs det att vi har en laglig grund för hanteringen. Vissa uppgifter använder vi efter att vi har gjort en överenskommelse (samtycke och avtal). I andra sammanhang finns det krav på oss i lagstiftningen hur vi ska gå tillväga (rättslig förpliktelse eller allmänt intresse) och ibland måste vi överväga vilket intresse som väger tyngst - vårt behov att samla in personuppgifter eller skyddet av din integritet (skydd för intressen av grundläggande betydelse och intresseavvägning.

Samtycke

Ett samtycke till behandling av dina personuppgifter bygger på ett dokumenterat godkännande från dig, där eventuellt olika frågor är klart separerade från varandra. Observera att du närsomhelst kan återkalla ett samtycke. Samtycke är inte en lämplig form som grund för myndigheters hantering av personuppgifter och vi använder därför denna lagliga grund sparsamt i de verksamheterna.

Avtal

Olika former av avtal är en rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall är vi tvingade att samla in personuppgifter på grund av gällande lagstiftning. Exempel på detta är ekonomisk redovisning.

Skydd för intressen av grundläggande betydelse

Används om behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är grundläggande för den registrerade eller annan fysisk person.

Allmänt intresse

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänintresse.

Intresseavvägning

Får inte användas som laglig grund av kommunala myndigheter.

Den registrerades rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få reda på i vilka register som vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få ett utdrag av den information som vi behandlar om dig.

Rättelse

Om det finns felaktigheter i vår hantering av dina personuppgifter så kan du begära att felen rättas.

Radering

Rätten till radering (rätten att bli glömd) är inte en självklarhet i många av våra personuppgiftsbehandlingar. Bolagens verksamheter bygger i mångt och mycket på monopol och vi har krav att hantera vår information utifrån skilda lagstiftningar som exempelvis Arkivlagen, Bokföringslagen, Ellagen, Fjärrvärmelagen, Vattentjänstlagen och Aktiebolagslagen. Vår lagring (arkivering) av information styrs via vår dokument-hanteringsplan. Därför måste en begäran om radering utredas innan vi kan lämna ett beslut.

Begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden utredningen om du:

  • bestrider uppgifternas korrekthet
  • anser att personuppgiftshanteringen är olaglig
  • om vi inte behöver personuppgifterna längre, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss i ett strukturerat, allmänt använt, digitalt format har du rätt att begära att vi överför dem till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen sker automatiserat och grundar sig på samtycke.

Rätten att göra invändningar

Om vår behandling av dina personuppgifter bygger på ett allmänt intresse har du alltid rätt att göra invändning mot behandlingen - om inte den personuppgiftsansvarig kan peka på tvingande, berättigande skäl som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter.