Miljö

Emmaboda Energis uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor.

Emmaboda Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan år 2001, vilket innebär att vi tar beslut och agerar med fokus på miljön, både lång- och kortsiktigt i alla områden inom företaget.

Ledningssystemet hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Systemet omfattar den miljöpåverkan som uppkommer från verksamheten samt produktens (eller tjänstens) miljöpåverkan genom hela livscykeln.

Miljö är en viktig fråga för oss. Vi fokuserar på bättre anläggningar, bättre teknik, mindre utsläpp och effektivare kontroll. Miljöpolicy , 58 kB, öppnas i nytt fönster.


Vatten och avlopp

VA-verksamheten producerar kommunens dricksvatten och renar avloppsvattnet från kommunens hushåll och industrier. Vi arbetar med att säkra våra vattentäkter för framtiden.

Fjärrvärme

Fjärrvärme finns i nästan alla tätorter i Emmaboda kommun. Fjärrvärmeproduktionen sker till ca 99% med biobränsle exempelvis flis och pellets. Vi arbetar med att ytterligare effektivisera fjärrvärmeproduktionen. Askan från förbränningen återförs till skogen och ingår därför i ett naturligt kretslopp.

Avfall

Emmaboda Energi ansvarar för att samla in och ta emot kommuninvånarnas kommunala avfall. Denna verksamhet har stor positiv miljöpåverkan genom att ta hand om avfallet, sortera det i olika fraktioner, återanvända och återvinna. Detta gör att vi sparar på jordens resurser.

Elnät

Genom vårt arbete med att ersätta luftledningar till nergrävda kablar i vårt elnät ökar vi driftsäkerheten och minskar miljöpåverkan som avbrotten medför.

Fiber

Vårt arbete med att installera fiber i kommunen har en positiv miljöpåverkan. Fiberinstallering ökar även driftsäkerheten av våra egna anläggningar.